بازدید دکتر خیام نکوئی و دکتر خیرالدین از مکنده غلات آزند فناور هیواد

دکتر خیام نکوئی

در حاشیه افتتاح دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی، صبح روز 14 اردیبهشت ماه 1401، دکتر خیام نکوئی، معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و دکتر علی خیرالدین، معاون محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از مکنده غلات شرکت آژند فناور هیواد بازدید نمودند.

در این بازدید دکتر مویدی، معاون سازمان و رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر ولدان، رئیس پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی کشور، مهندس اورانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و دکتر نجفی، سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ایشان را همراهی می کردند.